GE111: Value of Graduates

      ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัญฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม
สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก


วัตถุประสงค์ของรายวิชา

        1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ของการเป็นนักศึกษาในความหลากหลายของ ระดับอุดมศึกษา  การเสริมสร้างบุคลิกอุปนิสัยที่ดี(Characteristic Building)   การปลูกฝังความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองและของผู้อยู่ร่วมสังคม เพื่อจะพัฒนานักศึกษาให้ไปสู่ลักษณะของความเป็นบัณฑิตมหาชน

      2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่ และการสร้างเครือข่ายทางสังคม พฤติกรรมความสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ทางสังคมเช่น  การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมการแสดงออก ความเข้าใจในบทบาทความร่วมมือกัน การปรับปรน (Accommodation) รวมถึงการจัดระเบียบทางสังคม

      3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความเกี่ยวพันของมนุษย์และธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการนำหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุขและมีจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

       4. เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานเพื่อสร้างทักษะและคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะจบออกมาให้เป็นบัณฑิต เพื่อเป็นพลังพัฒนาและแก้วิกฤตของสังคม การมีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันดีของนักศึกษา

      5. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมชีวิตทางสังคมทุกมิติ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์


Youtube
A way to share knowledge.

Google
A way to find information.

Facebook: GE111
A community for GE111.
(Page:
Bu_Ge111_1156_1051)