Course Outline   แผนการเรียนวิชา GE111: Value of Graduates 1/1/56
 ครั้งที่    เนื้อหา
11.2 การเสริมสร้างบุคลิกอุนิสัยที่ดี (Characteristic Building) ได้แก่
 • ฟังเป็น
 • เปิดใจกว้าง
 • เรียนรู้เรื่องรอบตัว
 • แสดงออกถึงการใช้เหตุผล
 • คนเคารพกติกา
 • คนรักการปรองดอง
 • คนมีวินัยในตนเอง
21.3 การปลูกฝังความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองและของผู้อยู่ร่วมสังคม
 • คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 • คุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน
 • การศึกษาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลก และชีวิตตามความเป็นจริง, การเผชิญและการแก้ไขปัญหาชีวิต 
31. วิถีชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
1.1 ชีวิตการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษา

 • หน้าที่ของการเป็นนักศึกษา
 • อุดมศึกษากับเป้าหมายของชีวิตและวิชาชีพ
**หมายเหตุ: ให้นักศึกษาฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกันทุก Section ในวันวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556
                ห้อง RA3-501 เวลา 14.00 - 16.30 หัวข้อ "วิถึชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย"
41.4 บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง: บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอลบของความเป็นบัณฑิตในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทย (บัณฑิตกับวิถีชุมชน)
                                                    
 51.4 บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง: บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอลบของความเป็นบัณฑิตในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทย (บัณฑิตกับวิถีชุมชน)

 62. มนุษย์กับกลไกของสังคม
 • รูปแบบและกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์
 • สถานภาพและบทบาททางสังคม
 72. มนุษย์กับกลไกของสังคม (ต่อ)
 • รูปแบบและกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์
 • สถานภาพและบทบาททางสังคม
 83. มนุษย์ในแวดวงของธรรมชาติ
 • ความเกี่ยวพันมนุษย์และธรรมชาติ
 • ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สภาวะแวดล้อมของมนุษย์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ
  • ประชากรมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
  • วิกฤติการณ์ทรัพยาการธรรมชาติ 
 93. มนุษย์ในแวดวงของธรรมชาติ
 • การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม
  • จริยธรรมสิ่งแวดล้อม : หนทางอยู่รอดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • หลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
  • ตัวอย่างการใช้และการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ
 104. มนุษย์กับคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมพื่นฐาน
 • แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม
 • คุณธรรมตามกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • การใช้คุณธรรมจริยธรรมในการแก้ไขปัญหาสังคม 
 11
 • แนวคิดเศรฐกิจพอเพียง กับความมั่นคงของชาติ
 12
 • การมีจิตอาสาและจิตสำนึกในการรับใข้สังคม
 135. มนุษย์กับกระแสโลก
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
 • ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมต่อสังคมโลก และมนุษย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 14 5. มนุษย์กับกระแสโลก
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจComments